Utorak, 21. srpnja, 18:30h
- slobodna nakana

Srijeda, 18:30h
- slobodna nakana

Četvrtak, 18:30h
- slobodna nakana

Petak, 18:30h
† Stjepan (god) i Karolina Palavra
† Ilija Faletar (god)
† Ljubica (god) i Vladimir (god) Večerin

Nedjelja, 26. srpnja, 8:00h
† Ana i Marijan Šambar, Kata, Viktor i Miroslav Lučić

Nedjelja, 9:30h
- za puk

Nedjelja, 11:00h
NEMA SVETE MISE